กรมทรัพยากรน้ำ : อำนาจและหน้าที่

 

ส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ อำนาจหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม                      (สำนักบริหารกลาง) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ,อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการของกรม
5. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 1. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เลี้ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ
2. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
3. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
3. ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 1. เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
2. เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
3. พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน
4. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกับทรัพยากรน้ำ
5. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักบริหารจัดการน้ำ 1. พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอื่น
2. ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิชาการ และบุคลากรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง และคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศมาเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกรมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
4. ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศของกรม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1. ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมายะสมของโครงการ กำหนด หลักเกณฑ์ รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา
2. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
3. เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 1. ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทรวิทยา
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิตต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักส่งเสริมประสานมวลชน 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ
4. พัฒนาให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำ และด้านอื่น ๆรวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1. กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงแหล่งน้ำ
3. เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับคระกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

1.เป็นหน่วยงานกลางประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย     
3. เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง
4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจบริหารจัดการองค์กร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร แผนปฏิบัติการ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
5.จัดทำเครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการข้ามพรมแดน
6. กำหนดกลไกและกระบวนการการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์  และเครื่องมือการบริหารจัดการไปใช้ในทางปฏิบัติ
7.สร้าง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำภายในประเทศและลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
8.ปฏิบัติการตามพิธีการ (Protocol) และการเจรจาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (Negotiation/ Dialogue) ในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9.ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการตามพันธกรณีกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก
10.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจ และการอนุวัตระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำหนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคระกรรมและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย