กรมทรัพยากรน้ำ : ผู้บริหาร

 

    รายนามอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     
 
 
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     
 

รองอธิบดี

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดี

นายสมนึก สุขช่วย
รองอธิบดี
     
 

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

  นายยรรยงค์  อินทฤทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรม
     

นางปัทมา  ปานประชา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวณัฐกาญจน์  แซ่ตั้ง
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
     
     

 

         
    ส่วนกลาง  
         
   
นางสุนทรี  มิ่งประยูร
เลขานุการกรม
  นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
 
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา
         
   
     นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ     
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
  นางจรรยา  ไตรรัตน์
  ผู้อำนวยการ
  สำนักบริหารจัดการน้ำ
  นายประยุกธ์ ไกรปราบ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
         
   
นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
ผู้อำนวยการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
  นายมงคล  หลักเมือง
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
         
   
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
  นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
  นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองสื่อสารและเผยแพร่
         
       
    นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   
         

 

    ส่วนภูมิภาค    
         
   
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
  นายเอนก  ชมพาณิชย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
  นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
         
   
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
  นายดำรงค์ นำพาโชคชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
         
      
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
  นายไกรสร เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
  นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
         
     
นายสาธิต รัตนสิงห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
      นายวิเวช  สุทธิประภา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11