กรมทรัพยากรน้ำ : ผู้บริหาร

 

    รายนามอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     
 
 
    นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
     
 
นายวิวัฒน์ โสเจยยะ
รองอธิบดี

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดี

นายสมนึก สุขช่วย
รองอธิบดี
     
 

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
ผู้ตรวจราชการกรม

  นายยรรยงค์  อินทฤทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรม
     

นางปัทมา  ปานประชา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ


ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
     
     

 

         
    ส่วนกลาง    
         
   
นางสุนทรี  มิ่งประยูร
  ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
  นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
  นายมงคล  หลักเมือง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา
         
     
นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
  นางจรรยา  ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารจัดการน้ำ
  นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
         
   
นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
ผู้อำนวยการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
  นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
         
   
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง

  นายนิรุติ คูณผล
ผู้อำนวยการสำนัก
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองสื่อสารพัฒนาการ
       

 

 

 

         
         
    ส่วนภูมิภาค    
         
   
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
  นายเอนก  ชมพาณิชย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
  นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
         
   

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
         
   

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
  นายไกรสร เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
  นายชลธร  ปั่นเจริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
         
     
นายธีระพร  วีนะสนธิ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
      นายประสิทธิ์  หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11