กรมทรัพยากรน้ำ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


 

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : Department of Water Resources
ที่อยู่ 
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ
" บริหารจัดการและบูรณาการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน "

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

  • ยุทธศาสตร์ที่การจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย

  • ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับการใช้งานและการให้บริการ

  • ยุทธศาสตร์ที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง บริการทุกภาคส่วน

  • ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
     

- เอกสารเผยแพร่

 

ปฏิทินกิจกรรม CIO

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

- เอกสารดาวน์โหลด (ตัวอย่าง)