กรมทรัพยากรน้ำ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


 

นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : Department of Water Resources
ที่อยู่ 
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ
" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

  • ยุทธศาสตร์ที่การจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย

  • ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับการใช้งานและการให้บริการ

  • ยุทธศาสตร์ที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และให้ง่ายต่อการบริการทุกภาคส่วน

  • ยุทธศาสตร์ที่การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
     

- เอกสารเผยแพร่

 

ปฏิทินกิจกรรม CIO

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

- เอกสารดาวน์โหลด (ตัวอย่าง)