กรมทรัพยากรน้ำ : รายงานผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ

  • รายงานผลการประเมินตนเอง 2558 (6 เดือน)
  • รายงานผลการประเมินตนเอง 2559 (6 เดือน)
  • รายงานผลการประเมินตนเอง 2560 (6 เดือน)
     

รายงานผลการปฏิบัติราชการจากสำนักงาน ก.พ.ร.