กรมทรัพยากรน้ำ : รายงานผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการจากสำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ