​งานด้านคุ้มครองจริยธรรม


ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

-  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ำ


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
- (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
- (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แบบรายงานผลการดำเนินการ


แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
- แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ​แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ