ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
01
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
นายสมนึก สุขช่วย
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์
ผู้บริหารส่วนกลาง
นางสุนทรี มิ่งประยูร
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
นายมงคล หลักเมือง
นายนิรุติ คูณผล
นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
นายนิรุติ คูณผล
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
นายเอนก ชมพาณิชย์
นายดำรงค์ นำพาโชคชัย
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์
นายไกรสร เพ็งสกุล
นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
นายสาธิต รัตนสิงห์
นายวิเวช  สุทธิประภา
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
งบทดลอง
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.