ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

" ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "


ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ


ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย


ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับการใช้งานและการให้บริการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และให้ง่ายต่อการบริการทุกภาคส่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล


เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

Thailand 4.0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ปฏิทินกิจกรรม CIO


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาด้าน ICT

ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่า 5 ล้านบาท/100 ล้านบาท
ข้อเสนอโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น้อยกว่า 5 ล้านบาท
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2558
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
แบบบัญชีราคากลาง
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
งบทดลอง
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.