20 December 2017 948 views

ไทย ลาว ประชุมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย – ลาว พ.ศ. 2561– 2564 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย – ลาว ในการประชุมดังกล่าว ได้หารือในเรื่องนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการน้ำ การจัดการน้ำใต้ดิน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว

            โอกาสนี้ (20 ธันวาคม 2560) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service