03 January 2018 694 views

กรมทรัพยากรน้ำร่วมลงนามถวายพระพร

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561


               เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ พระบรมมหาราชวัง
 

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service