16 January 2018 529 views

สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

               เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 Mr. Yukinobu NAGAMINE ผู้อำนวยการกองวิทยุสื่อสาร กรมวิทยุ สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ขอเข้าพบอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เรดาร์พยากรณ์และข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service