05 February 2018 521 views

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ

ไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 

               ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาภายใต้ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ได้เข้าร่วมพบปะหารือกับนาย Park Jae-heyon ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม เกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 อนุมัติการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนาม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนาม

                ในการประชุมดังกล่าว ทั้งฝ่ายไทยและเกาหลีต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะให้มีการลงนามโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการลงนามในประเทศไทยในปี 2561 ส่วนฝ่ายเกาหลีก็เสนอให้ฝ่ายไทยเดินทางไปเข้าร่วมการลงนามฯ ในงาน Korea International Water Week 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างรับข้อเสนอไว้พิจารณา โดยจะได้นำเรียนรัฐมนตรีของแต่ละฝ่ายต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service