19 March 2018 517 views

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำรวจพื้นที่และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง

ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ จ.นครราชสีมา

 

            เมื่อวันที่15มีนาคม 2561สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ เข้าสำรวจโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสวนผักดอนยาวน้อย โดยมีนายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับและรายงานถึงสภาพปัญหาการใช้น้ำในปัจจุบันและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ณ บ้านสวนผักดอนยาวน้อย หมู่6ต.วังหิน อ.โนนแดง                        จ.นครราชสีมา

              ต่อจากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ  ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการข่ายระดับตำบลขนาด 75กิโลวัตต์ จากบึงพุดซามาตำบลพลกรัง ต.พุตซา อ.เมือง จ.นครราชสีมาพร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยมีนายดำรง นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค5 เป็นประธานการประชุม  โดยมีนายแก้ว ขาพิมาย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพุดซา กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

            โดยแหล่งน้ำต้นทุนบึงพุดซานั้นมีพื้นที่ 1,195   ไร่ (1,912,000 ตารางเมตร) ปริมาณเก็บกัก 6,692,000 ลูกบาศก์เมตร   ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ได้ขอความอนุเคราะห์กรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินสำรวจออกแบบระบบกระจายน้ำตำบลพลกรัง เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา อุปโภคบริโภค ปศุสัตว์ ประมาณ 3,000ตัว การเกษตรกรรมครัวเรือน และสามารถลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  ของตำบลพลกรัง และตำบลพุดซา โดยประโยชน์ที่  โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน(บึงพุดซา) ส่งต่อให้ 

            - บึงสาลี ตำบลพุดซา มีจำนวนพื้นที่  42  ไร่ (67,200 ตารางเมตร)  สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้  201,600  ลูกบาศก์เมตร

            - บึงประเสริฐ มีจำนวนพื้นที่  55  ไร่ (88,000 ตารางเมตร)  สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้  2,680,000  ลูกบาศก์เมตร

            - และบึงเอื้อย ตำบลพลกรังมีจำนวนพื้นที่  28  ไร่ (44,800 ตารางเมตร)   สามารถเก็บกักปริมาณเก็บกัก  89,600  ลูกบาศก์เมตร

                โดยแหล่งน้ำต้นทุนบึงเอื้อย ตำบลพลกรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาสามารใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1–3 หมู่บ้านพลกรัง,หมู่ที่ 4 บ้านสะแกกรัง, หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น, หมู่ที่ 6 บ้านตาท้าว บ้านบึงตะโก หมู่ที่ 7 จำนวนประชากรผู้ใช้น้ำ 1174 ครัวเรือน โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้

  • เพิ่มผลผลิตน้ำประปา การอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ และเกษตรกรรมครัวเรือน
  • ลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
  • อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และรักษาเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ดีและยั่งยืน
  • ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ
  • สามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มีความเหมาะสมและยั่งยืนให้แก่พื้นที่โครงการได้

หน่วยงาน : สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service