23 March 2018 612 views

 พลเอก เอกชัย ผู้ช่วย รมว.ทส. เปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก 

ประจำปี 2561ชูแนวคิด “วิถีน้ำ วิถีธรรมชาติ” บริหารจัดการน้ำด้วยพื้นฐานธรรมชาติอย่างยั่งยืน

รัฐบาลชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ  สร้างการมีส่วนร่วม  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

                   พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  ประเทศไทย ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ เช่น ปัญหาน้ำท่วม สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่เพียงพอ ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรมและปนเปื้อนสารพิษ  ซึ่งมีสาเหตุมาจากชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมรวมทั้งปัญหาอุทกภัยที่มีความรุนแรง  ซึ่งวิกฤตน้ำดังกล่าวที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมหาศาล  และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลนำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการน้ำในทุกๆ ด้าน ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย  จึงได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์  พัฒนาแหล่งน้ำ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาด  ปราศจากสารปนเปื้อน  สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต  ตามแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน” และหวังที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงพัฒนาด้านการเกษตรให้ประชาชนในชนบท  สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดปัญหาความยากจน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในระดับฐานราก ได้เป็นอย่างดี            

                    พลเอก เอกชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี   เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ  ประกาศให้เป็นวันน้ำโลกและได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ  อันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ  เรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ   โดยในปี 2561 ประเทศไทยได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด          “วิถีน้ำ วิถีธรรมชาติ”  เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อขององค์การสหประชาชาติปี 2018  ที่ว่า “Nature-based Solutions for Water” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในทุกด้านอย่างยั่งยืนด้วยวิถีทางธรรมชาติ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมเละเท่าเทียม 

                    สำหรับกิจกรรมภายในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2561  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีน้ำ วิถีธรรมชาติ” ครั้งนี้  นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในทุกมิติแล้ว  ในภาคบ่ายยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน  ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง” 2. การปรับตัวต่อปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. พื้นที่ตัวอย่างกับการบริหารจัดการน้ำที่ประสบความสำเร็จ  โดยแต่ละหัวข้อเสวนาจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอด หรือปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และการปรับตัวของประชาชนในด้านต่างๆ ต่อไป  

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service