• กระทรวงทรัพย์ฯร่วมผนึกกำลังอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
  • อินโฟกราฟิก ชุด รู้เท่าทันอุทกภัยพร้อมรับมือน้ำท่วม - ดินโคลนถล่ม
  • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตประเทศไทย
  • อินโฟกราฟิกปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วม
  • ระบบเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม
  • ระบบกระจายน้ำส่งความสุขถึงประชาชน
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ระบบกระจายน้ำ
  • ช่องทางการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร
  • คุณธรรม 4 ประการ

สถานการณ์น้ำ

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สทภ.4 ช่วยภัยแล้ว สูบน้ำช่วยประชาชนจังหวัดขอนแก่น

สทภ.4 ช่วยภัยแล้ว สูบน้ำช่วยประชาชนจังหวัดขอนแก่น


14 พฤศจิกายน 2562 4 views
ปฎิทินกิจกรรม
คำประกาศเจตจำนง ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
การจัดการความรู้กรมทรัพยากรน้ำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การจัดทำต้นทุนผลผลิต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลและรายงานผลการทดสอบวัสดุ Matpro
หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
All banner
ค้นหาจัดซื้อจัดจ้าง
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ