ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้นายสมเดช  วรรณก้อน  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561  เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และรายงานสถานการณ์ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2560/61รวมทั้งได้มีการพิจารณารับรองแผนปฏิบัติการบูรณาการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5ยุทธศาสตร์ จำนวน 117 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 10,094,073 บาท มีทั้งหมด 17หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่มีแผนงาน/โครงการของ กรมทรัพยากรน้ำแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนี้  มีนายประจวบ อาจารพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ              

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1