นิทรรศการ :

กรมทรัพยากรน้ำการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

กรมทรัพยากรน้ำการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน : ส่วนกลาง