รับสมัครเจ้าหน้าที่ Associate Modeler (AM) จำนวน 1 ตำเเหน่ง


07 มิถุนายน 2561 1,289 views

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)
ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำเเหน่ง Associate Modeler จำนวน 1 ตำเเหน่ง
 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน/สถานที่
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งเเต่วันที่ 18 มิถุนายน - 19 ธันวาคม 2561 ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์หรือเคยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับชุดแบบจำลองคณิตศาสตร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ (Decision Support Framework: DSF) รวมถึงแบบจำลอง WUP-FIN และแบบจำลอง eWater Sources และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตาม TOR ที่เเนบนี้
 
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ มายังอีเมล์   tnmc.t@dwr.mail.go.th
หรือที่อยู่:
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 
กรมทรัพยากรน้ำ  180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6636 (ติดต่อ นายพูนศักดิ์ วิเศษโสภา เเละนางสาวอชิรญา วงษ์เเก้ว)
โทรสาร 0 2298 6605
 
กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ