สทภ.2 ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม


29 พฤศจิกายน 2561 535 views

26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 นายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Video-Conference ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ