สทภ.10 รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและกล่องโฟม และมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน


29 พฤศจิกายน 2561 610 views

เมื่อวันที27 พ.ย.2561 นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ ประกาศเจตนารมณ์ การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและกล่องโฟม และมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน โดยรณรงค์ให้บุคลากรนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกหรือนำภาชนะปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้บรรจุอาการและน้ำดื่ม

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ