สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย รับสมัคร ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง


24 ธันวาคม 2561 553 views

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)
 
ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งเอกสารการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
1.จดหมายสมัครงาน (Cover Letter)
2.ประวัติบุคคลพร้อมรูปถ่าย (Resume) และ
3.MRC Personal History Form (Download Form)
4.ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

ส่งเอกสารการสมัครมายัง  สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม 10400
หรือทาง e-mail: donruethai_k@hotmail.com
ระยะเวลาการรับสมัคร 17 ธันวาคม 2561– 10 มกราคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณดลฤทัย เกียรติชัยยืนยง โทร 02-2716000 ต่อ 6636,
087-683-1178 หรือ donruethai_k@hotmail.com

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ