สทภ.7 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


12 กุมภาพันธ์ 2562 137 views

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี งบประมาณปี  2562 งบประมาณ 5,218,000 บาท เพื่อเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มีประชาชนได้รับประโยชน์ 44 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 35 ไร่ (ภาพและข้อมูลจาก สพฟ.)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ