สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


12 กุมภาพันธ์ 2562 194 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม
บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีให้แก่ประชาชน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐%
ผลประโยชน์ของประชาชนบริเวณโครงการฯ จำนวน ๗๕๐ ครัวเรือน มีพื้นที่รับผลประโยชน์ ๗๐๐ ไร่ มีปริมาณน้ำ ๑๗๕,๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ