สทภ.11 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงแคน บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


12 กุมภาพันธ์ 2562 193 views

กระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงแคน
บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ให้แก่ประชาชน ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๗๕%

ผลประโยชน์ของประชาชนบริเวณโครงการฯ จำนวน ๘๕ ครัวเรือน มีพื้นที่รับผลประโยชน์ ๒๕๐ ไร่ มีปริมาณน้ำ ๑๐๗,๓๔๖ ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ