สทภ.8 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ชื่อหรือบทบาทภาคประชาสังคมที่หายไป"


15 มีนาคม 2562 54 views

          14 มีนาคม 2562 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เป็นวิทยากรเสวนา "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ชื่อหรือบทบาทภาคประชาสังคมที่หายไป" ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและสมาคมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมอาคารสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำใหม่สำหรับการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ