สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา (ข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย)


15 มีนาคม 2562 53 views

           ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสาธิต  สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ สถานี ในเขต ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
     โดยข้อมูลทางอุทกวิทยาเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกประการหนึ่งในการพิจารณาวางโครงการเพื่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำ หาจำนวนน้ำต้นทุน การศึกษาการผันแปรลักษณะทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์สภาวะการติดตามสถานการณ์น้ำ ตามนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายใต้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ