สทภ.5 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนงานสู่ ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2562


15 มีนาคม 2562 50 views

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 พร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทน แต่ละส่วน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนงานสู่ ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2562 ผ่าน VDO Conference โดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และร่างแผนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ