การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนงานสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2562 15 มีนาคม 2562


15 มีนาคม 2562 83 views

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนงานสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2562
15 มีนาคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนงานสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบราชการกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการพัฒนากระบวนงานสู่ระบบราชการ 4.0 และแผนการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุผลตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงนโยบายประเทศ 4.0

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ