สทภ.8 เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยเละนวัตกรรมรายสาขาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


15 พฤษภาคม 2562 77 views

          15 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นางกศิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมนายจาตุรนต์ จันทรากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ