กรมทรัพยากรน้ำช่วยเติมน้ำประปาอรัญประเทศ


12 กรกฎาคม 2562 147 views

          สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ  ร่วมมือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
          โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายให้ นางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ นำทีมช่วยสนับสนุนการเติมน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำดิบของ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ซึ่งมีขนาดความจุ 2.3 ล้าน ลบ.ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ กปภ.สาขาอรัญประเทศ สูบน้ำจากคลองบ้านด่านในช่วงฤดูฝน  ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบทั้งด้านอุทกภัยและปัญหาการแย่งชิงน้ำ อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในเป้าหมายความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น ผลิตภาพของน้ำและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ รวมถึงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ