สทภ 1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่


23 สิงหาคม 2562 128 views

กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 สถานี ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.พร้าว และ อ.แม่แจ่ม ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ครอบคลุม 262 หมู่บ้าน 55,103 ครัวเรือน 146,120 คน
ทั้งนี้ นอกจากดำเนินการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยแล้ว ได้ทำการทบทวนซ้ำเสริมแก่ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝนตกหนัก สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีต่อระบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ของกรมทรัพยากรน้ำ ดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ