สทภ.7 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี


23 สิงหาคม 2562 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ร่วมกับ
เขื่อนศรีนครินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ2562ณ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยการปลูกป่า(ต้นพะยูง ต้นสัก ต้นสะเดาฯลฯ)
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำในพื้นที่ ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเป็ดและใกล้เคียงจำนวน 150 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ