สทภ.4 แจกจ่ายน้ำสะอาดในพื้นที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง จังหวัดชัยภูมิ


23 สิงหาคม 2562 141 views

วันที่ 23  สิงหาคม 2562 
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำสะอาด ให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำจาภาวะ ฝนทิ้งช่วงตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงถังน้ำใสประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ 11  และโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ตำบลชีลอง อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ จำนวน 72,000 ลิตร ประชาชนได้ รับประโยชน์ 1,210 คน 305 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ