สทภ.4 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562 (พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด)


26 กันยายน 2562 255 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562  ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบึงจิว บ้านสังข์ หมู่ 6, 10 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ