การประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2563


21 ตุลาคม 2562 198 views

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานระหว่างศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก สทภ.1-11

หน่วยงาน : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ