สทภ.7 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน


03 ธันวาคม 2562 102 views

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งน้ำเหมืองพัฒนา ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งน้ำหนองยายจันทร์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนนายช่างโยธา ร่วมลงพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ