ทน. ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ


20 พฤศจิกายน 2563 68 views

     วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงรายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎร จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 1) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบกระจายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความจุน้ำ 1,650,000 ลูกบาศ์กเมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่ 
 2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,500 ไร่
     ในการนี้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ