RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  สทภ.9 ทส.ร่วมใจ ต้านภัย ไวรัส โคโรนา   สทภ.9 ทส.ร่วมใจ ต้านภัย ไวรัส โคโรนา
  สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส. พระราชทาน   อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส. พระราชทาน
วันที่ 3 เมษายน 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส. พระราชทาน โดยการประชุมดังกล่าว มีการชี้แจงของ นขต.จอส. พระราชทาน ถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา และสรุปสถานการณ์โควิก 19 พร้อมมาตรการรองรับ และการติดตามแผนงานหรือโครงการสำคัญ รวมถึงมีการหารือ การพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ถูกพักหรือหยุดงานที่กลับไปอยู่บ้านในต่างจังหวัด และ กทม. สิ่งของงของที่จะพระราชทานสำหรับใช้ในการเลี้ยงชีพนอกเหนือจากของอจากของอุปโภคบริโภค และการคัดแยกและกำจัดขยะติดเชื้อ
  สทภ.4 จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้บริการเจลล้างมือและจัดทำ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเชื้อโรค   สทภ.4 จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้บริการเจลล้างมือและจัดทำ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเชื้อโรค
วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนก่อนเข้าสำนักงาน และได้จัดทำ Face Shield (หน้ากากกันกระเด็น) ให้กับเจ้าหน้าที่ไว้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้บริการน้ำขิงร้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("http://202.129.59.68/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

สทภ.9 ทส.ร่วมใจ ต้านภัย ไวรัส โคโรนา
สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ ศอญ.จอส. พระราชทาน
สทภ.4 จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้บริการเจลล้างมือและจัดทำ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเชื้อโรค

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss_news_TH_73.xml
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง rss_news_TH_59.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
ประกาศ E-Bidding / E-Market rss_news_TH_68.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ประกาศจ้างที่ปรึกษา rss_news_TH_81.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ประกาศสอบราคา rss_news_TH_10.xml
ทะเบียนผู้รับจ้าง rss_news_TH_79.xml
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา rss_news_TH_74.xml
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) rss_news_TH_28.xml
สาระสำคัญของสัญญา rss_news_TH_76.xml
งบทดลอง rss_news_TH_78.xml
ข้อมูลน่ารู้
กฏหมาย rss_article_TH_32.xml
ระเบียบข้อบังคับ rss_article_TH_33.xml
Open Data rss_article_TH_37.xml
เอกสารเผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
สถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำ rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานสถานการณ์ Early Warning rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ