ผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6117

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ / หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

สายตรง

0 2271 6154

แฟกซ์

0 2298 6620

ภายใน

นายสุเมธ สายทอง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6122

แฟกซ์

ภายใน

นายวีระ ขุนไชยรักษ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6144

แฟกซ์

0 2271 6134

ภายใน

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6262

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

นายไกวัล ไทยปาล

ผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6194

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สายตรง

0 2271 6195

แฟกซ์

0 2271 6196

ภายใน

นายธงชัย ลิ้มสงวน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

สายตรง

0 2298 6287

แฟกซ์

0 2271 6158

ภายใน

นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สายตรง

0 2271 6197

แฟกซ์

0 2271 6197

ภายใน

นายกิตติ จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

สายตรง

0 2271 6181

แฟกซ์

0 2271 6180

ภายใน

นายนเรศ ชมบุญ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สายตรง

0 2271 6136

แฟกซ์

0 2298 6627

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

สายตรง

0 2271 6188

แฟกซ์

ภายใน

นายนิรุติ คูณผล

ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ

สายตรง

0 2271 6171

แฟกซ์

0 2298 6608

ภายใน

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

สายตรง

0 2271 6161

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6151

แฟกซ์

0 2298 6602

ภายใน

นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6629

ภายใน

6141

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สายตรง

0 2271 6131

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6131

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

นายโอภาส ถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

สายตรง

0 5422 2938

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3622 5241

ภายใน

100

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0651

ภายใน

201

นายชูชาติ นารอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

สายตรง

0 4322 8524

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

สายตรง

0 4492 0256

แฟกซ์

0 4492 0254

ภายใน

1

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

สายตรง

0 3721 3638

แฟกซ์

0 3721 3638

ภายใน

100

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3237 0408

ภายใน

103

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

สายตรง

0 7425 1156

แฟกซ์

07425 1157

ภายใน

207

นายนิมิตร โคตรบัว

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

สายตรง

0 5531 3181-2

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

191

นายสาธิต รัตนสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายวิเวช สุทธิประภา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สายตรง

0 4531 1969

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

999

นายนพพร พึ่งทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6616

ภายใน

6259

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนคลัง

สายตรง

0 2271 6182

แฟกซ์

0 2271 6183

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6848

ภายใน

6847

นางสาวรัตนา ทองละมัย

ผู้อำนวยการส่วนสารบรรณ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6004

ภายใน

6734

นางสาวศิรานี เอี่ยมแม้น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

022716184

ภายใน

6184

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนยานพาหนะและอาคารสถานที่

สายตรง

02 271 6298

แฟกซ์

0 2716 277

ภายใน

นายเทพรัตน์ วิริโยธิน

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6001

ภายใน

6002

นางสาวประไพ บรรทัดจันทร์

ผู้นวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6421

นายคุณพจน์ บัวโทน

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6418

นายธนากร แสนวงษ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6412

นายเฉลิมชนม์ ช่ออินทร์

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6419

นายยิ่งยง ลิคะสิริ

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6415

นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

หัวหน้าศูนย์เมขลา

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6401

นางสาวภัสสร ปราบริปู

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

02 298 6629

ภายใน

6417

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6130

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

สายตรง

0 2271 6130

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

6311

นายธงไชย สุขสำราญ

ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์

สายตรง

0 2271 6137

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

6304

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศ

สายตรง

0 2271 6130

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

6303

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

2 0227 1613

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

6302

นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6286

ภายใน

6344

นายเทียน พิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

สายตรง

0 2271 6000-1

แฟกซ์

0 2271 680

ภายใน

6101

นายบุญฤทธิ์ นันทขว้าง

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

สายตรง

0 8667 7377-4

แฟกซ์

0 2298 6626

ภายใน

6340

นางนุชจรี ทีฆะ

ผู้อำนวยการส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล

สายตรง

0 8920 4013-4

แฟกซ์

0 2271 6283

ภายใน

นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์

ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

สายตรง

0 6141 9718-5

แฟกซ์

ภายใน

นายไตรรงค์ ปิมปา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6100

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

6102

ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

6719

นางสาววารุณี รักษาผล

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2986 6609

ภายใน

6704

นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

6102

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

สายตรง

0 2271 6106

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

61

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี

ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

นางสาวพรรณพร สุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

6709

นายไตรรงค์ ปิมปา

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6609

ภายใน

6706

นายสมชาย คำพร้อง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2271 6165

ภายใน

6611

นางสาวศิริวรรณ ปรียาจิตต์

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

สายตรง

0 2298 6000

แฟกซ์

02 271 6165

ภายใน

6610

นางสาวกนกวรรณ อยู่วงศ์

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทวิภาคีและพาหุภาคี

สายตรง

0 2298 6605

แฟกซ์

0 2271 6165

ภายใน

6605

นางสาวประอร อุดมประเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 2271 6165

แฟกซ์

0 2271 6165

ภายใน

6603

นางกรปภา ศิริวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 6141 7394-1

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

นายวรภัต ธรรมประทีป

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

สายตรง

0

แฟกซ์

0 2278 6607

ภายใน

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สายตรง

0 6552 6912-1

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปฏิบัติการ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

6634

นายวรภัต ธรรมประทีป

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

สายตรง

0 8920 5819-1

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

นายพงศ์พล ผิวงาม

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

6623

นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0

แฟกซ์

ภายใน

นางอำไพ ณะนวล

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 2298 6615

แฟกซ์

0 2298 6615

ภายใน

นางสาวโสภา นพศิริ

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

สายตรง

0 2526 8744-5

แฟกซ์

0 2526 8744

ภายใน

นางสุกาญดา เชื้อสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2298 6000

แฟกซ์

0 2298 6617

ภายใน

6829

นางวาสนา ร้อยอำแพง

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา

สายตรง

0 2298 6000

แฟกซ์

0 2298 6615

ภายใน

6814

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6615

ภายใน

0227

นายพิพัฒน์ เรืองงาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน

สายตรง

0 8234 4353-2

แฟกซ์

02 271 6610

ภายใน

นางสาวเกศนี ตรีอาภรณ์วงศ์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

022986110

แฟกซ์

022986610

ภายใน

6733

นายพงษ์พันธุ์ สุรินทร์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา

สายตรง

0 8151 4889-9

แฟกซ์

0 2298 6610

ภายใน

6737

นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สายตรง

0 6141 5809-5

แฟกซ์

02 298 6610

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ

สายตรง

-

แฟกซ์

0 2271 6157

ภายใน

6157

นายชนาวัชร อรุณรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 6493 2613-2

แฟกซ์

02 271 6110

ภายใน

นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

สายตรง

022986602

แฟกซ์

0 2271 6602-3

ภายใน

นางเยาวลักษณ์ ร้อยเกาะเกิด

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

022986602

แฟกซ์

0 2271 6602-3

ภายใน

6533

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

สายตรง

22986602

แฟกซ์

0 2271 6602-3

ภายใน

6543

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สายตรง

22986602

แฟกซ์

02 298 6602-3

ภายใน

นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ

ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ

สายตรง

022986602

แฟกซ์

02 298 6602-3

ภายใน

6544

นางกานดา คูประเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

022986602

แฟกซ์

02 298 6602-3

ภายใน

6529

นางสาวสุพัดสอน สีมืด

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 5421 8602

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

107

นายธวัช รัตนกิจ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 5421 8602

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

103

นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 5421 8602

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

127

นายวราห์ มิตรานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

สายตรง

0 5321 7265

แฟกซ์

0 5321 7265

ภายใน

นายภูวดิท ภณมณีโชติ

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

สายตรง

0 5571 0381

แฟกซ์

0 5571 0381

ภายใน

นายสมเดช วรรณก้อน

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

สายตรง

0 5421 8602

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

116

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

สายตรง

0 5361 2135

แฟกซ์

0 5361 2112

ภายใน

นายอนันต์ เพ็ชร์หนู

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง (ภาคเหนือ)

สายตรง

0 5371 4373

แฟกซ์

0 5371 4376

ภายใน

ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่นเขียว

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

สายตรง

0 5346 5403

แฟกซ์

0 5346 5403

ภายใน

นายอธิพัชร์ โฉมแดง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย

สายตรง

0 5316 6766

แฟกซ์

ภายใน

นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 (แม่ฮ่องสอน)

สายตรง

0 5377 7111

แฟกซ์

0 5377 7112

ภายใน

นายมานพ ไทยหล่อ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)

สายตรง

0 8537 7711

แฟกซ์

0 5377 7112

ภายใน

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 5421 8602

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

123

นางรภัทภร ใจเพ็ชร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3625 5517

ภายใน

102

นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 6598 4508

แฟกซ์

0 3622 5241

ภายใน

นายยุทธพงศ์ สุขเพราะนา

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 8172 5717-3

แฟกซ์

0 3622 5241

ภายใน

นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3625 5517

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง

สายตรง

0

แฟกซ์

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

สายตรง

0 3642 7648

แฟกซ์

0 3641 4378

ภายใน

นายกษิดิศ โททอง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 1 สระบุรี

สายตรง

0 3622 5408

แฟกซ์

0 3625 5290

ภายใน

นายนิกร คงทน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 2 นนทบุรี

สายตรง

0 3622 5408

แฟกซ์

ภายใน

นายยุทธนา ชมวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

สายตรง

0 5638 3569

แฟกซ์

0 5635 3570

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์

สายตรง

0 5638 3590

แฟกซ์

0 5638 3590

ภายใน

ว่าง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี

สายตรง

แฟกซ์

ภายใน

นางกัลยา ไวกยี

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3625 5517

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 6319 2764-0

แฟกซ์

0-4229-0349

ภายใน

203

นายศิวดล อุปพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0349

ภายใน

209

นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0349

ภายใน

211

นายวีระพันธ์ ระนาท

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0349

ภายใน

224

นายวารวัต ชมภูจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2

สายตรง

0 4229 0465

แฟกซ์

0 4229 0349

ภายใน

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3

สายตรง

0 8996 7422-0

แฟกซ์

0 4266 1044

ภายใน

นายวิเชียร ทองเกษ

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 หนองคาย

สายตรง

0 8104 8809-1

แฟกซ์

0 4242 1220

ภายใน

นายทองปักษ์ หม่องคำหมื่น

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 เชียงคาน

สายตรง

0 8920 0433-7

แฟกซ์

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 อุดรธานี

สายตรง

แฟกซ์

ภายใน

นางทองเทียน วัฒนก้านตง

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 6141 7396-3

แฟกซ์

0 4229 0349

ภายใน

213

นายจารุวัตร มะปะเต

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 4322 1714

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 8882 7749-3

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายสุมิต สีสา

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 4322 1714-15

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง

สายตรง

0 4351 2050

แฟกซ์

0 4351 2050

ภายใน

นายบัญชา สายรอด

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน

สายตรง

0 4322 1714-14

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 6572 6027-8

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายเกียรติยศ ยศตีนเทียน

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 ขอนแก่น

สายตรง

0 8920 2047-6

แฟกซ์

0 4333 0760

ภายใน

นายเกียรติยศ ยศตีนเทียน

รักษาการผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 ร้อยเอ็ด

สายตรง

0 8920 2047-6

แฟกซ์

ภายใน

นายธนกฤษ ถุวะศรี

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 4322 1714

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายยี่ ลาภสาร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 6141 7394-5

แฟกซ์

0 4492 0258

ภายใน

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 8920 5811-5

แฟกซ์

0 4492 0256

ภายใน

นายโยธิน พงษ์ศิริ

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 8920 5647-9

แฟกซ์

0 4492 0256

ภายใน

นายเผย บุรีแสง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

สายตรง

0 6141 7394-6

แฟกซ์

0 4493 8966

ภายใน

นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 6270 7888-7

แฟกซ์

0 4492 0254

ภายใน

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 8920 5824-5

แฟกซ์

0 4492 0254

ภายใน

นางสาวจินตนา ศิวเสน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน

สายตรง

0 8911 9355-6

แฟกซ์

0 4492 0249

ภายใน

นางวันเพ็ญ อู๋โภคัย

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

037213638-9

แฟกซ์

0 3721 3484

ภายใน

101

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 8548 424-9

แฟกซ์

0 3721 3484

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 8194 8624-3

แฟกซ์

0 3721 3484

ภายใน

นายสมหมาย ขันตี

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

สายตรง

0 3854 1602

แฟกซ์

0 3884 8277

ภายใน

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 3721 3638

แฟกซ์

ภายใน

131

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สายตรง

0 3938 9525

แฟกซ์

0 3938 9525

ภายใน

นางสาวปัตตาพร จำปาทอง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี

สายตรง

0 3721 3638

แฟกซ์

ภายใน

168

นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป

สายตรง

0 3721 3638-9

แฟกซ์

0 3721 3484

ภายใน

166

นางสาวศลิษา พานิชผล

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สายตรง

0 8920 5820-3

แฟกซ์

0 3884 8542

ภายใน

นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 8194 8624-3

แฟกซ์

0 3721 3484

ภายใน

ว่าที่ร้อยตรีวราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

101

นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

200

นายสมเดช ด้วงทอง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

300

นายบุญเกื้อ เกตุคำ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

107

นางพัทธ์ธีรา เมฆช้าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

สายตรง

0 3555 5240

แฟกซ์

0 3555 5240

ภายใน

นางลำยอง เจริญชนม์

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

400

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

403

นายเรวัตร วังศิลป์

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

นางประไพ สุวรรณประสม

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 3233 4989

แฟกซ์

0 3233 4988

ภายใน

203

นางจันทิรา สุขศิวานันท์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 7425 1156-8

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 7425 1156-8

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 7425 1156-7

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

นายกิตติศักดิ์ ใจดี

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 8087 3554-4

แฟกซ์

0 7431 1980

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

สายตรง

0 7425 1156-7

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา

สายตรง

0 7425 1156-8

แฟกซ์

0 7425 1156 ต่อ 300

ภายใน

นายประภาส ชูเรือง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 ยะลา

สายตรง

0 8116 0834

แฟกซ์

ภายใน

นายกันภัย เกื้อสง

ผู้อำนวยการส่วนอุกทกวิทยาที่ 2 นครศรีธรรมราช

สายตรง

0 8513 6259-4

แฟกซ์

ภายใน

นางกศิรินทร์ พลนาค

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สายตรง

0 8636 6395-3

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

นาย โสภณ สัสดีอำไพ

ผู้อำนวยนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สายตรง

0 6140 2947-4

แฟกซ์

07 576 3270

ภายใน

นายนราพงษ์ บุญช่วย

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปัตตานี

สายตรง

0 7320 3230

แฟกซ์

0 7420 3231

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สายตรง

0 8196 3933-8

แฟกซ์

0 7558 2311

ภายใน

นางวิมล โสมสง

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 8183 0079-3

แฟกซ์

0 7425 1157 ต่อ 300

ภายใน

นางฐิติกา ตุ้มปุก

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 3184

ภายใน

ว่าง

รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 3183

ภายใน

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

131

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำยม

สายตรง

0 8182 7157-8

แฟกซ์

0 5531 3184

ภายใน

163

นายสิทธิชัย ปริญญาขจร

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 3183

ภายใน

142

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

161

นายชัยณรงค์ กันกา

ผู้อำนวยการอุทกวิทยาที่ 2(แพร่)

สายตรง

0 5464 9709

แฟกซ์

0 5531 3183

ภายใน

นายสุนัน บวบนา

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (พิษณุโลก)

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 3185

ภายใน

172

นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 5531 1881-2

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

182

นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายสุธวัช เลิศวาสนา

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายเตชพัฒน์ ดิษณะ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายเดโช สุวรรณมุสิก

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายสุธวัช เลิศวาสนา

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 7720 0788

แฟกซ์

0 7720 0788

ภายใน

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 7720 0788

แฟกซ์

0 7720 0788

ภายใน

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี

สายตรง

0 7720 0788

แฟกซ์

0 7726 9210

ภายใน

นายสุทิน เพชรเกลี้ยง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 พังงา

สายตรง

0 7720 0788

แฟกซ์

ภายใน

นายไพศาล ดำด้วง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายภาณุพล ภิโสรมย์

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1

สายตรง

0 7763 0213

แฟกซ์

0 7763 0213

ภายใน

ว่าง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 1

สายตรง

0 7648 1351

แฟกซ์

0 7648 1351

ภายใน

นางสาวิจิตรา ชารีนิวัตร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สายตรง

0 8982 1062-3

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

นายโภคิน ช้ำเกตุ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 6178 2936-6

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

นายสุวรรณ นันคะเกิดกุล

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

สายตรง

0 6141 7396-2

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

นายเข็มทอง โพธิ์มา

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 8187 6487-8

แฟกซ์

0

ภายใน

นายชลินศรี ไทยยิ่ง

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

สายตรง

0 6597 9215-5

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

นายอุทิศ คำมั่น

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สายตรง

0 9359 4669-8

แฟกซ์

0 4531 6464

ภายใน

นายมนต์สันต์ เขมาปทุมศักดิ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

สายตรง

022716115

แฟกซ์

022716118

ภายใน

นางสาวอารีย์ สุวราช

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สายตรง

022716112

แฟกซ์

022716118

ภายใน

นางสาวศิรานี เอี่ยมแม้น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สายตรง

022716117

แฟกซ์

022716118

ภายใน

นายปกรณ์ ภูฆัง

นิติกรชำนาญการ

สายตรง

022716115

แฟกซ์

022716118

ภายใน

นายนิทัศน์ พรมพันธุ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

สายตรง

0 2271 6151

แฟกซ์

0 2298 6602

ภายใน

ดาวน์โหลด PDF