ผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6117

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

6117

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6133

แฟกซ์

0 2271 6134

ภายใน

6144

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

02 271 6144

แฟกซ์

02 298 6620

ภายใน

6144

ว่าง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

-

แฟกซ์

-

ภายใน

-

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6194

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

6262

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

ผู้ตรวจราชการกรม

สายตรง

0 2271 6262

แฟกซ์

0 2271 6191

ภายใน

6194

นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สายตรง

0 2271 6195

แฟกซ์

0 2271 6196

ภายใน

6195

-

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

สายตรง

0 2298 6287

แฟกซ์

0 2271 6158

ภายใน

6515

ชมพูนุช ดลสุขเลิศ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สายตรง

0 2271 6197

แฟกซ์

0 2271 6197

ภายใน

6197

นายกิตติ จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

สายตรง

0 2271 6181

แฟกซ์

0 2271 6180

ภายใน

6181

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6627

ภายใน

6136

นายการุณย์ เปรมวุติ

ผู้อำนวยการสำนัก วิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา

สายตรง

022716188

แฟกซ์

022986615

ภายใน

6188

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

สายตรง

0 2271 6177

แฟกซ์

0 2298 6610

ภายใน

6177

นางจรรยา ไตรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

สายตรง

0 2271 6171

แฟกซ์

0 2298 6608

ภายใน

6171

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

สายตรง

0 2271 6161

แฟกซ์

0 2298 6607

ภายใน

6161

นายนิรุติ คูณผล

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สายตรง

0 2271 6166

แฟกซ์

0 2271 6165

ภายใน

6166

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สายตรง

0 2271 6151

แฟกซ์

0 2298 6602

ภายใน

6151

นายมงคล หลักเมือง

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6629

ภายใน

6141

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6131

แฟกซ์

0 2271 6333

ภายใน

6131

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

สายตรง

0 2271 6000

แฟกซ์

0 2298 6605

ภายใน

6606

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สายตรง

0 5431 3381

แฟกซ์

0 5422 2938

ภายใน

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

สายตรง

0 3622 5241

แฟกซ์

0 3622 5241

ภายใน

100

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สายตรง

0 4229 0350

แฟกซ์

0 4229 0651

ภายใน

201

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

สายตรง

0 4322 8524

แฟกซ์

0 4322 2811

ภายใน

นายอดิศักดิ์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

สายตรง

0 4492 0256

แฟกซ์

0 4492 0254

ภายใน

นายสุมธ สายทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

สายตรง

0 3721 3638

แฟกซ์

0 3721 3638

ภายใน

104

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

สายตรง

0 3237 0405

แฟกซ์

0 3237 0408

ภายใน

102

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สายตรง

0 7425 1156

แฟกซ์

07425 1157

ภายใน

นายนิมตร โคตรบัว

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

สายตรง

0 5531 1881

แฟกซ์

0 5531 1883

ภายใน

นายสาธิต รัตนสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

สายตรง

0 7727 2942

แฟกซ์

0 7727 2446

ภายใน

นายวิเวช สุทธิประภา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สายตรง

0 4531 1969

แฟกซ์

0 4531 6298

ภายใน

ดาวน์โหลด PDF