28 September 2017 497 views

รัฐบาลผลักดันการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Area-based)

พร้อมเดินหน้ากฎหมายทรัพยากรน้ำ

               วันที่ 28 กันยายน 2560 นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (Area-based) และร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามนโยบายรัฐบาลพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้เร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังได้แถลงข่าวร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในประเด็นเติมน้ำ เติมชีวิต แก้วิกฤตน้ำท่วมน้ำแล้ง ที่แถลงโดย ดร.อรัญญา    เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               “…สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 โดยที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุม มีนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยให้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางเพื่อการบริหารจัดการอย่างครบวงจร ให้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ระยะ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นระบบ...

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service