สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


06 กรกฎาคม 2565 91 views

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดย นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินการให้สามารถใช้งบประมาณได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถส่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ส่งผลให้สามารถบรรเทาปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยแก่ประชาชน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ