สทน.2 ช่วยสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


05 ตุลาคม 2565 97 views

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังภัยส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลาดยาว ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ในการไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ณ บริเวณชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือสถานะการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเขตชุมชนที่เคยประสบปัญหานำ้ล้นตลิ่งท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากลำคลองแม่วงก์ เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ท้้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ เป็นคณะทำงานส่วนปฏิบัติการ
ราษฎรเทศบาลตำบลลาดยาว ขอขอบคุณ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ