สทน.1 ทน. ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 จังหวัดเชียงราย


05 ตุลาคม 2565 121 views

             วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา คณะที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (พื้นที่ลุ่มต่ำ) ระยะที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมี นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  ซึ่งปัจจุบันหนองหลวงมีสภาพติ้นเขิน วัชพืชขึ้นปกคลุม ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหนองหลวงได้อย่างเต็มศักยภาพ
             ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 1,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์ 5,000 ไร่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง สร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ