ลงพื้นที่ตรวจรับงานพัสดุ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก(แก้มลิง)


24 พฤศจิกายน 2565 59 views

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ
โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจรับงานพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนยาง หมู่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบลงทุนประจำปี 2564 เงินกู้ ผลการดำเนินงาน 100 %
ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ ครัวเรือน 76 พื้นที่การเกษตร 80 ไร่
    ผู้สนใจ สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการ ฯ หรือขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11  โทร. 089-2058268
นายโภคิน ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ     โทร. 061-7829366

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ