ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) จังหวัดพัทลุง


26 พฤษภาคม 2566 47 views

26 พฤษภาคม 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) พื้นที่ตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ (โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8) ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน ตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 จำนวน 592 ครัวเรือน 1,828 คน มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง เพียงพอ ในการนี้ นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ให้คลอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อย่างยั่งยืนต่อไป //ภาพ: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง