เลขาฯ สทนช. และคณะตรวจติดตามโครงการงบกลางปี 63


02 เมษายน 2564 141 views

       วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และนายธวัช รัตนกิจ ผู้อำนวยส่วนวิชาการ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลางปี2563) สัญญาเลขที่ สทภ.1/2/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สัิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการก่อสร้าง 240 วัน ต่อ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ดร.วัชระ เสือดี รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมซลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน โดยโครงการดังกล่าว เป็นการสูบน้ำเพื่อกระจายในพื้นที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งปกติแล้วปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่เพาะปลูก และแปลงเกษตรสาธิตจึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบสูบ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการโดยมีผลงานอยู่ที่ 90 %  และคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ