สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564


09 เมษายน 2564 72 views

       วันที่ 9 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนายสมพงศ์ จันทร์นิธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง แม่แฮ และโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวพัทธนันท์ นิทาคำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทน นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าตามแผนการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ