ทน.สทภ.1 วางโครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนส่วนราชการ


17 เมษายน 2564 160 views

         วันที่ 16 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และนายธวัช รัตนกิจ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ อ.เมืองลำปาง วางโครงการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ให้ส่วนราชการ 3 หน่วยงาน ซึ่งขาดแคลนน้ำต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี โดยในพื้นที่แต่ละหน่วยงานมีพื้นที่ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนได้ แต่พื้นที่ดังกล่าวมักจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ใช้ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ดังนั้น สำนักงานฯ จึงวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบส่งน้ำเข้าพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและพื้นที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยเสนอโครงการปรับปรุงแหล่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทาน พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง/ เสนอโครงการก่อสร้างทำนบดิน และปรับปรุงสระน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนวนอุทยานเขลางค์บรรพต ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง และเสนอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสวนสาธารณะหนองกระทิงและสนามกีฬากลางจังหวัด ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ