รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สุเทพ จันทร์ดอน

วิศวกรโยธา

สทภ2

นางสาววิจิตรา ชารีนิวัตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

นายสุฤทธิ์ สายสิงห์

นายช่างโยธาอาวุโส

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ.8)

วิเวช สุทธิประภา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11

ศศิธรณ์ ขวัญจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

นายเข็มทอง โพธิ์มา

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ

ว่าที่ ร.ต.หญิง คำพันธ์ ทางทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สทภ.11

นายกริช​ ใสพันธ์

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11จังหวัดอุบลราชธานี

นายกิตติ จันทร์ส่อง

เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรน้ำ

รัตน์ดา พัฒน์สิงหเสนีย์

นวค ชก

กรมทรัพยาการน้ำ

นางจรรยา ปานหัตถา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

นายศศพล บุญหนุน

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวอริสรา บุญหนุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายทานุ ลิ่มสกุล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรนา้ภาค 8

ฮัมดัน อาแซ

นายนราพงษ์ บุญช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายภูวดิท ภณมณีโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายสุวิทย์ ไชยประยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

นางธิดารัตน์ ช่วยชาติ

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

สมชาย จันทร์พรม

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวจินดารักษ ยศเชียงของ

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค1

นางมณีกัญญา ไชยพิณ

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวศิริลักษณ์ อภัย

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวชุดา ลีประเสริฐสุข

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

จิรวิทย์ อุตส่าห์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

แสงดาว พรมตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางวริยา เวียงนิล

นันักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนัสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายวราห์ มิตรานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวมารินทร์ บุญสูง

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวแสงเดือน พรมตัน

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายไชยณรงค์ สุวีระวัฒนกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวสิริพรรณ ไวว่อง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว

นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวอรพรรณ ชมภูเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวคมคาย วงศ์เป็ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำ

มัลลิกา ชัยวรรณ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวสุกัลยา สายจันยูร

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นายมานพ ไทยหล่อ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวนนท์ธิชา นิลพิบูลย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวอินทิรา พานพล

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

นายโอภาส ถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวรัตนาภรณ์ หล้าชุมภู

จ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

น.ส.หทัยภัทร เกษารัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมา)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายเฉลิม หลวงขัน

ช่างฝีมือสนามชั้น 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวแพรวนภา วังวน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายณัฐภณ ต้อนรับ

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวสุพัดสอน สีมืด

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิบุญมา

นายช่างโยธาอาวุโส

กรมทรัพยากรน้ำ

นายศักดิ์ณรงค์ ขอบปี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ1)

นางยุพิน อูปนวล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางอุษณา ไชยพูน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

พรพิสา ฐานะกอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ.1)

นางสาววรนาถ เกติมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายอนันต์ เพ็ชร์หนู

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นายอธิพัชร์ โฉมแดง

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

สทภ.1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายวัศพล อารินทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นางสาวรวลัญช์ ใจเด็ด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นายธนวัฒน์ ก้อนศิลา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ.1)

สุรพล ศรีดอกไม้

พนักงานธุรการ ส.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง

นายรณชัย ดวงผ่่อง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

น ส เยาวนารถ โกพลรัตน์

นักวิเเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กุลภัส อยู่ดี

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นางสาวพัทธ์ธีรา หวานประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ปริญญา นิลกำแหง

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค1 กรมทรัพบากรน้ำ

นายวัฒนา งามดี

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

นายนักรบ เรืองงาม

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

นายศักดา วรรณโก

ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำ้ ภาค1

เวณิกา บุญมา

ธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางอรทัย สิงห์ประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายอับดุลเลาะ เปาะมะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ว่าที่ร้อยตรีดิถี ทรงงาม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1 ลำปาง

ณัฐกาญ แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมทรัพยาการน้ำ

นายแนมพร คงเคว็จ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

นางสาวภานุมาศ ธรรมมะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

น.ส.รุ่งทิวา อินทนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

สทภ.1

นางสาวอุมาพร ศรีสอาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้่ำภาค 6

นายณัฐพงศ์ ขันแก้ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายโชคชัย กลมแป้น

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายกัมปนาท พรหมมายน

นายช่างโยธาอาวุโส

กรมทรัพยากรน้ำ

นายธีระศักดิ์ สมกูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1

นายดุสิต หมอยาดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1

นายสุเมธ สายทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวธิติสุดา เกตุมา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวศันสนีย์ วรรณธรรม

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายธวัช รัตนกิจ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

นายเสน่ห์ สุวรรณคีรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

นางสาวธัญญาพร นวลแดง

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญญาพร นวลแดง

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำ

พรพรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสายชล ขุนวิเศษ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

พริมสิริณ จิโรจพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ

นายปริญญา วจะรักษ์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาววรรณวิมล ศรีคล้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาววันเพ็ญ อู๋โภคัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ (สทภ.6)

จตุพงษ์ หน้านวล

จ้างเหมาบริการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายธนวัติ จันตบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายณณัฐ คำทา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายสมหมาย ขันตี

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ.6)

ณัฐชาคร อมรกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายสมบัติ-อยู่ดี

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นางสุรัสวดี บุณยานันต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

จันทร์เพ็ญ จรัสดำรงนิตย์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

ธนพร บุญทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

จารุณี รุจิมิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวสุพิชฌาย์ รัศมียัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายสุเมธ สุขมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวจันทนา ชาวเมือง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายบุรินทร์ ศรีทองเมือง

คนงานจ้างเหมารายเดือน

สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค 1

สุภาณี อารีรอบ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นาย รุ่งเรือง วิจิตรวงศ์

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักทรัพยากรน้ำภาค1

นายวิศาล คำวงเวียน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายแสงอาทิตย์ สุวรรณวงษ์

ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1

นายทศพร ไชยศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

นางสาวสโรชา หลิมเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นันท์นภัส มูลกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวนพวรรณ ครุฑสุธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (กรมทรัพยากรน้ำ)

นายณัฐเศรษฐ นาทุ่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวควีนนยา กิตติเวชวรกุล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สทภ.6

นางสาวชไมพร แก้วปลูก

เจ้าพน

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวชไมพร แก้วปลูก

เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

พงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์

นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

นางสาวอุสุมา กรีอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูย์สารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวณัฐธิดา อุบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นายเฉลิมพล พันธุ์ดี

พนักงานงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

นางสาววานิดา แวมาน๊ะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสมเดช วรรณก้อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักวานทรัพยากรน้ำภาค 1 (ลำปาง)

นาย เฉลิมศักดิ์ สายจันยูร

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายศรีทน สมต๊ะ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

ส่วนอุทกวิทยาที่1 กรรมทรัพยากรน้ำภาค1

นาย อมร ทิพย์แดง

ช่างฝีมือสนามช4

ส่วนอุทกวิทยาชียงใหม่ สทภ1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก

นายช่าโยธาชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

ณิชนันทน์ ทองคำ

นักวินโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สปล.ปิงตอนบน

โชติกา สังข์วัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

นายชัยณรงค์ เฟื่องระย้า

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายอรรณพ แสงดวง

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ กรมทรัพยากรน้ำ

เบญจภรณ์ กันทมา

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สถาพร ไวว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

แสงเดือน เครื่องคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายขวัญชัย แสงแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ส่วนอุทกวิทยาที่1 เชียงใหม่ กรมทรัพยากรน้ำ

นายสมัคร ปงจันตา

ช่างผีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑

น.ส. สุรัชนา แก้ววงค์ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายวิมล เำมณี

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นาย ทวน อินต๊ะภา

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยกรน้ำภาค1

นางสาวบุญญาพร รอดชมภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

อณิวัฒน์ ทาฟุ่น

จ้างเหมารายเดือน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นายปภากร ผิวอ่อน

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

คณพิชญ์ นามราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพย่กรน้ำภาค 2

นายณรงค์เดช เขื่อนปิง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 1

นายสิทธิชัย ศรีตระการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวอ้อมใจ พุกมีพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

กริสพร จักษุรางค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

คณพิชญ์ นามราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นาย วันชัย นามวงค์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

นาย ณัฐวุฒิ พรสิทธิทรัพย์

จ้างเหมารายเดือน

กรมทรัพยากรน้ำ ภาค1

นางสาวณัฐชยา สุดหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

จรรยาภรณ์ พรหมคุณ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นาย ศรีทน สมต๊ะ

ช่างฝีมือสนาม ช 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

นางอภิชยา นิลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

น.ส.ผ่องอำไพ ชัยวร

พนักงานวัดระดับน้ำ

สทภ.1 กรมทรัพยากรน้ำ

นาย วันชัย นามวงค์

พนักงานวัดระดับน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำภาค 1

นางสาวปัตตาพร จำปาทอง

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นายธเนศ ถิระพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นางสาวธีร์อลิน ธนาธิปวณิชกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวประมวลพร ใจดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นางสาวธีร์อลิน ธนาธิปวณิชกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประไพ บรรทัดจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจรรยารัตน์ อังสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นางพัชริกา พันธุ์มณี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นายวารวัต ชมภูจันทร์

ผอ.ส่วนประส่านและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่2

สทภ.3

นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2

กรมทรัพยากรน้ำ

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทนะวงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายวีระ คิดชนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวสุภาวดี นกเสวก

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายนิทรรศ​ แก้วดี

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นางสาวพรรณชมพู พงษ์ขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

นางสาวสุกานดา ปรีชาหาญ

เจ้าพนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

นางสาวเรณุกา สร้อยพุก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ศลิษา พานิชผล

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

กรมทรัพยากรน้ำ

ศลิษา พานิชผล

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ

จารุณี แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี

เบญจวรรณ แสงทองสกาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

นายประมวล ใจแสน

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำ

นายคงคา จะชวนรัมย์

ช่างฝีมือสนาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 สระบุรี

นพรัตน์ สุขะวณิช

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดารณี วงค์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายณกฤษณ์ โพธิพฤกษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายกษิต ภูมูลนาธนเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวรัศมี ประวัง

จ้างเหมารายเดือน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายเฉลียวหาญนิโรจน์รัมย์

ช่างฝีมือสนาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นายเฉลียวหาญนิโรจน์รัมย์

ช่างฝีมือสนาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นายนิตย์ ทับสี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพย์พยากรน้ำภาค6

นายยืนยง เชื้อสะอาด

พนักงานพิมพ์ ส.4

กรมทรัพยากรน้ำ

วรปภา ภูมูลนาธนเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ภูวิช ภูมูลนาธนเดช

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายชัยวุฒิ แก้วใจ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1

นายศุภกฤต แก้วใจ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1

นายจรูญ สิทธิวงค์

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1

นางสมสิริ แก้วปราณี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค6

นายชล แสงบุญเรือง

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สมภ .1 ลำปาง

นายชล แสงบุญเรือง

ช่างฝัมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1ลำปาง

วิเวช สุทธิประภา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11

นางสาวกุฎาภา ชมภูจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายพิทยา ละอองพันธุ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

นายการุณย์ เปรมวุติ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวพัชรวรรณ เอมโอช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายสมคิด บุญต่าย

ช่างฝีมือสนามชั้น 4

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ

เพชรดาว กาเราะ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

การมทรัพยากรน้ำ

นางสาวเสาวลักษณ์ ปลอดโปร่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวงศกร ทองลิ่ม

นายกัมปนาท ภักดีโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6 กรมทรัพยากรน้ำ

นายชวน ขุนวิเศษ

พนักงานธุรการ ส4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นางจันทิรา สุขศิวานันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาวเจนจิรา คำบุญชู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นาย วินัย ก้ามวันเทียะ

ช่างฝีมือสนามชั้น4

กรมทรัพยากรน้ำ

นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางกรแก้ว ทะนนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายจรัญ คงนวล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางมนธิรา รัตนจิตต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

บุญเรือน สุวรรณเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นส.ดารารัตน์ สังสะอาด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายบุญเกื้อ เกตุคำ

ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค7 กรมทรัพยาการน้ำ

ราเมศร์ เตโช

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

กฤตภาส จันทร์ศรี

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

กฤตภาส จันทร์ศรี

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

นายกมล ไชยิ่ง

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด

นายวัชรพงศ์ ภูมิรินทร์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางประไพ สุวรรณประสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นางสาวสุชาดา แซ่เซียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

น.ส.เกษมณี จันทมูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

น.ส.นันทิพา นำเกียรติวงษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณจำรูญ

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายสมชาย ชูปาน

พนักงานธุรการ ส4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายสำรวล มีเสน

พนักงานขับรถยนต์ ส2

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางรติกร พฤกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางพิศมัย บุญนายก

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นางสาวโชติกา เสียมสกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

สทภ.10

ปุญชญา รัตนสังข์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาวราตรี นินละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสมัคร สมสุข

นายช่างเทคนิค

กรมทรัพยากรน้ำ

นางรุ่งนภา สุขสุวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นางสาวราตรี นินละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวเพ็ญนภา เทียนสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นางจณิสตา วิสุทธิ์เสรีวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวศิรานี เอี่ยมแม้น

ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางจณิสตา วิสุทธิ์เสรีวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสุภาพรรณ ช่วยรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาวศศิ ดิษณะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นายเสรี เล็กวิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นรีกานต์ เรืองเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10

นางสาววาสนา จันทร์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาววาสนา จันทร์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาวชณภิชา ยิ้มมะเริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายเชิดชาย เกริกชัยวัน

ช่างฝีมือสนาม ระดับช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นาย คำรณ เรืองนาม

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

ภูมิวิทย์ สุบิน

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ธำรงศักดิ์ เทพบุตร

ช่างฝีมือสนาม ระดับ ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

วัสมน บุญชูศรี

นักอุทกวิทยา

ส่วนอุทกวิทยาที่2 นครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายเชิดชัย วงษ์ศิริกุลดำรง

ช่างฝีมือสนาม ระดับ ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางสาวฟารีดา เหล็กเกิดผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวกัณฑิลา พิทักษ์สันติภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสมภพ สืบสิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวสุจิรา กล่ำทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นาง พิสมัย จันทร์เทาว์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานพยากรน้ำภาค33

นายจักรภัทร อุยสุย

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กัญญาณัฎฐ์ ฐานุจิตต์เมธี

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

มานิตา สายช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก

ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายสมชาย เจียมอก และครอบครัว

พนักงานธุรการ ระดเับ ส4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นิวัฒน์ วงศ์วัฒนากิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ชลดา ดอนแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นายธนพงศ์ ไชยบุญ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลอยวิรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายฉลอง สังคำ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวกาญจนา หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางวชิรญาณ์ ปลอดภัย

นักวิเคราะนโดยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

กศิรินทร์ พลนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ

กศิรินทร์ พลนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางวรฤทัย คงเคว็จ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายธรณิศ มุขดา

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายพิภพ ไพเราะ

พนักงานธุรการ ส4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นุจรินทร์ ณ ลำปาง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย

นักวิเคราะห์นฌยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวอมตา จันทรากุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาวนฤมล สุวรรณรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายปนมพร คงเคว็จ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ศินัทถา บุตรดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สุลาวัลย์ อู๋ใหญ่

เจ้าพนักงานพัสดุ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ชาลินี ทาลมดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สุวลัย พูลศรี

ช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรองแก้ว นพสุวรรณ

พนักงานงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ซัลวา ณัชชานนท์

พนักงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายพิมพ์ลภัสช์ พิมพ์สนามกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายเชฏฐพงษ์ บัวแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

เตย มิลัย

เจ้าหนวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์สารทรัพยากรน้ำ

นางกรปภา ศิริวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายพงศธร ดารายนตร์

จ้างเหมาบริการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

นางปรานี​ กิจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำ

เพ็ญแข เทพิน

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายอู่ทรัพย์​ พื้นแสน

นายช่างโยธสชำนาญงาน

ทรัพยากรภาค3

สุดารัตน์ ราชาพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

เบญจพร แสงทองสกาว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศูนย์ป้องกันวิกฤติิน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

นายจีรวัฒน์. พัฒนะราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

สำนักงานทรััพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวศศิธร ธงสามสิบเจ็ด

นางถนอม ธงสามสิบเจ็ด

นางพัทนินทร์​ ตงศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายเมธี เชื้อจำพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นานพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายเมธี เชื้อจำพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทนัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวอำไพ กันกุล

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายสวัสดิ์ เรืองรักษ์

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

กุลชญา จิ้วเส้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นายวีรยุทธ. ยุทธสูงเนิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางณิชาภัทร เฉวียงวาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางณิชาภัทร เฉวียงวาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

รองอธิบดี

กรมทรัพยากรน้ำ

น้ำอ้อย มั่นคงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

สทภ.7

นางพัทธ์ธีรา เมฆช้าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายนภาลัย​ชุมสาย​ณ​อยุธยา

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นางสาวชญาดา สมจิตวรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน

นางนวลจันทร์ สรรพคุณานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นายศิวดล อุปพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสถาพร คืนดี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค

กริชขจร ภูพันนา

วิสวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายคงศักดิ์ สุริยะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายชำนาญ อ่วยสุข

ช่างฝีมือสนามระดับ ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางสาวรณิดา ศรีกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสภา วิเชียรนิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายภาวัช คำผาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสมศักดิ์ ทองเทพ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางศรีสุดา ทองเทพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สทภ.3

นายนิกร คงทน

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

บุญศิริ. สุวรรณกูฎ

ช่างฝีมือสนามชั้น4

กรมทรัพยากรน้ำ

น.ส.จิรวรรณ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นายวชิรากรณ์ อินดา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

เสาวลักษณ์ สุดแทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาวณัฐนันท์ แสงวิโรจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2

ไพรัช วิเศษเจริญ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

ทรัพยากรน้ำ ภาค 7

จาตุรนต์ จันทรากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางวิมล โสมสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค8 กรมทรัพยากรน้ำ

นายดิเรก พงษ์อภัย

ชางฝีมือสนามระดับช4

ทรัพยากรน้ำภาค7

วินัย ฉิมมะ

ลูกจ้างเหมาบริการ

สทภ7

นายอโนชา ชูชีพ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นายอานนท์​ ศรีพนัสกุล

นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ ปฏิบัติการ​

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค​ 7

นางวริยา สจิรวัฒนากุล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นายมีชัย ทองเจียว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

อวยชัย เมล็ดแตง

อวยชัย เมล็ดแตง

ช่างฝีมือสนาม

กรมทรัพยากรน้ำ

นายประจิณ จันทรศร

ช่างฝีมือสนามระดับช.4

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค7

นายศิวัช ดวงศร

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

อำภัย นวลแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรนำ้

นายสมชายวงษ์คต

ช่างฝีมือสนามชัน4

สำนักงานทรัพกรน้ำภาค6

อำภัย นวลแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 8

นายทินวุฒิ สุภผา

เจ้าพนัก​งานธุรการ​ชำนาญ​งาน

กรม​ทรัพยา​กรน้ำ

นางสาวนงนุช พรมมาพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญาการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ

นาย ธงชัย ฉวีวรรณ

ช่างฝีมือสนาม ช.๔

สบน สทภ ๖

เลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

นาย ธงชัย ฉวีวรรณ

ช่างฝีมือสนาม ช.๔

สบน สทภ ๖

นายปรพกิจ อุปะสัมปะกิจ

กรมทรัพยากรน้ำ

ไพฑูลย์ สุภาไสย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายศิริศักดิ์ ประทุมวรรณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสราวุธ ใจจักร์ธรรม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาวรุ่งนภา สีลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นาย ธวัชชัย อ้ายหนู

ช่างฝีมือสนามระดับ ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นางพัชราภร มูลผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวจริยา ยะภูมิน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายวิมล ดำมณี

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นางสาวธนพร แก้วใจรักษ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นภาลัย บริรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางสาว นภาลัย บริรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ

สลิลทิพย์ คชรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

น.ส. ดวงใจ ทวิชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายยงยุทธ บุญชู

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นายภัทรพงศ์ คชรัตน์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

วรวิทย์ บุญวิจิตร

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

มงคล วงศ์วัฒนากิจ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายวันชัย ชาติดี

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นายประภาส ชูเรือง

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นาย ชรินทร์ โพธิ์ทอง

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6ปราจีนบุรี

นางสาวชลธิชา หนูพุฒ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาว ณัฐธิดา เที่ยงธรรม

นายช่างโยธา

กรมทรัพยากรน้ำ

นายชรินทร์ โพธิ์ทอง

ช่างฝีมือสนามชั้นที่4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

ชลธิชา ผิวทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ธีรพล ฉิมมะ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สทภ.7

ทิพวรรณ ขันทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ธีรพล ฉิมมะ

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สพฟ.

นายบุญส่ง อักษรเสือ

ช่างฝีมือสนาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.6

นายสุริยะสุวรรณหงษ์

ช่างฝีมือสนาม

กรมทรัพยากรน้ำ

นายเศวตโชติ ลือชัย

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายภานุพงษ์ เพ็ชรคง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายวรภัต ธรรมประทีป

รก.ผชช.ด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสิทธิ์ หนูไทย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภา 3

นางสาวฐิตินันท์ นพกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

ณรงค์ศักดิ์ เทียมถม

ช่างฝีมือสนามระดับช.

สำนักงานทรัพยากรนําภาค.๗

ณัฐพร กระจ่างพันธ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กิตติกานต์ ปาณธูป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นายเอกรัตน์ อาชีวะ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายเอกสิทธิ์​ เพ็ญพิมพ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำ​ภาค3​กรมทรัพยากรน้ำ​

นายชยันต์ พอบาล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสมชาย อาจชนะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานพรัพยากรน้ำภาค7

นายสมชาย อาจชนะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

ชูศักดิ์ทองจันทร์

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 7

สมบูรณ์ จุลกระเศียร

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

ชูศักดิ์ทองจันทร์

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายอวยชัย เมล็ดแตง

ช่างฝีมือสนาม

สทภ.๗

ทศพร เยี่ยมมิ่ง

พนักงานวัดระดับน้ำ

สทภ7

สุปิยะ ดวงแก้ว

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ฮาซัน ตอแลมา

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่3 ยะลา

นายสาธิต คงสะอาด

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ฮาซัน ตอแลมา

พนักงานวัดระดับน้ำ

สทภ.8

ศุภชัย หินแก้ว

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นาย ไพโรจน์ พฤกษา

ช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8

นายอำนวย​ พร​มรส​

นายช่างโยธา​ชำนาญ​งาน​

สำนักงาน​ทรัพยากร​น้ำ​ภาค​3​อุดรธานี

นายอำนวย​ พร​มรส​

นายช่าง​โยธา​ชำนาญ​งาน​

สำนักงาน​ทรัพยากร​น้ำ​ภาค​3​อุดรธานี​

นายสมัยพุทธทิพย์

ช่างฝีมือสนามช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ราชบุรี

นายรัดใด แบนลี

นายช่างโยธา

สทภ.3

นายพิเชฐ จู้ฮกหลี้

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ฮาซัน ตอแลมา

พนักงานวัดระดับน้ำ

สทภ.8

นายมณี ฝองสูงเนิน

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นายวุฒิพงษ์ ชมภูคำ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางชไมพร เรืองปราชญ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสุขประเสริฐ

ช่างฝีมือสนามระดับ ช 4

สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค7 ราชบุรี

นายเจริญ วิเชียร

ช่างฝีมือสนาม ช4

สทภ 8

นายสุพัฒน์ สุทธิประภา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวจิรชยา ปานทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

สทภ.8

นายพงศ์พล ผิวงาม

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายนพกรณ์ เหล่าสิม

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

นายอุกฤษฎ์ อินสว่าง

วิศวกรโยธา

กรมทรัพยากรน้ำ

นายอุทัย ศรีนรจันทร์

ช่างผีมือสนาม

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

สุรีย์พร ร้อยพวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายชัยรัตน์ คุ้มยินดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นายนิทรรศ​ แก้วดี

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3​อุดรธานี

นาย ชัยรัตน์ คุ้มสินดี

ขนม.ธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายอุทัย ศรีนรจันทร์

ช่างผีมือสนาม ช.4

สนง.ทรัพกรน้ำภาค 7 ราชบุรี

นาย ชัยรัตน์ คุ้มสินดี

จนท..ธุรการ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

อวยชัย เมล็ดแตง

ช่างฝีมีอสนาม

สทภ.๗

นาย​เฉลิม​ศักดิ์​ ​อำไพโชติ​

นายช่างเทคนิค​

สทภ6

นายนิรัตน์ คำเพ็ง

พนักงานธุรการ ส3

สำนักงานทรัพยากรนำ้ ภาค8

ณัฏฐศักดิ์ บุญชู

นายช่างโยธา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นายไพบูลย์ พุกภูษา

ช่างฝือสนามระดับชั้น4

สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค7

นายไพบูลย์ พุกภูษา

ช่างฝีมือสนามระดับชั้น4

สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค7

นายศรชัย ยุงทอง

ช่างฝีมือสนามระดับช.4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นายสาโรช ถานทองดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรนำ้ ภาค 3

นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

บุญศิริ. สุวรรณกูฎ

ช่างฝีมือสนาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3

นายปริญญา ดำรงค์ชาติ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

สทภ.3

นางสาวชนิภรณ์ เปี่ยมญาติ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายนพดล ชมหมวก

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

สุรัชต์ จิระบรรจง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวกมลทิพย์ ครองยุทธ

จ้างเหมาบริการฯด้านบันทึกข้อมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

นายภิญโญ วรศาสตร์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางขนิษฐา ภู่ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนพ.

กรมทรัพยากรน้ำ

นายธีระนนท์ ศรีเกื้อ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

วลัยวัลย์ เฮงนิรันดร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

นางลำยอง เจริญชนม์

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นายชาญชัย พึ่งไร่ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางอัมพรรณ ดำนา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางสาวเพ็ญพรรณ เจริญยิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ดารณี หล่อทรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ดารณี หล่อทรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นางสาววิจิตร์ณา แก้วเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาววิจิตร์ณา แก้วเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาววิจิตร์ณา แก้วเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการกรม

นายโภคิน ช้ำเกตุ

ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

นายสหภาพ ยอดยิ่ง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางอรพิน ชัยสิทธิลาภ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายแหลมทอง วรรณโก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำถาค ๘

สุรัฐพงศ์ ไกรศรีวรรธนะ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวปภาดา กรณวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วิเชียร ทองเกษ

นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ

สทภ.3

น.ส.พัชิรินทร์ เจริญเจียงชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ว่าที่ร้อยเอก คมกริช อินนันชัย

นักอุทกวิทยาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายอำนวย พรมรส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายปริญญา ดำรงค์ชาติ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสมบัติ มินาคูณ

ช่างฝีมือสนาม ช 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายวุฒิไกร ไชยขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี

นายกิตติพงษ์ อ่วมกลาง

ช่างฝีมือสนาม ช 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายพรมริน อ่วมกลาง

ช่างฝีมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสังเวียน อังคุนันท์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสมพาน เห็มอ่อน

ช่างฝีมือสนาม ช 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายยงยุทธ จุประมะนัย

ช่างฝึมือสนาม ช4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายดุสิต โคตะนนท์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

อวิษฐา รัตนพงษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สทภ 7

นางสาวจิตรา สีหาบุตร

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางพาวะดี อังคุนันท์

พนักงานวัดระดับน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายศรานนท์ วิโรจนวิทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายศรานนท์ วิโรจนวิทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายโยธิน พงษ์ศิริ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

อินทัช ศรีรัตน์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นางเยาวลักษณ์ ร้องเกาะเกิด

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายวิษณุ พิบูลย์ธัญญะ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นุกูล เพ็งมีศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายชูเกียรติ บุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายคัมภีร์ พงค์ไพศาล

เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวปัทมา สิงห์เถื่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

นายทองปักษ์ หม่องคำหมื่น

ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่3 เชียงคาน

ส่วนอุทกวิทยาที่3 เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

นายสมเกียรติ ศรัทธาผล

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญวงศ์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวพูนธนา วงศ์วิทยาศักดิ์

พนักงานวัดระดับ้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

นางสาวอัจฉรา เริงใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายวิจารณ์ มานิจธรรมพงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สัำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

พรรณพ​ แย้มเกตุ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสสิธรรม พิศนอก

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นายสุระชัย จุ้ยกระยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำ

จิดาภา กาญจณเดชศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานทีัพยากรน้ำภาค 7

นายภัทรพล อ้นเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

นายสมบูรณ์ สบู่ม่วง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นายสุรพล นุ่มเมือง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สทภ .9

นายสุรพล นุ่มเมือง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สทภ.9

นายธนารัตน์ วรรณา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

อรอนงค์ ศรีเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

จตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

จตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายบุญถม.. โพธา

ช่างฝีมือสนามช4

กรมทรัพยากรน้ำภาค7

นายบุญถมโพธา

ช่างฝีมือสนามช.4

กรมทรัพยากรน้ำภาค.7

นายบุญถมโพธา

ช่างฝีมือสนามช.4

กรมทรัพยากรน้ำภาค.7

นายประสิทธิ์ ศรีราชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

นายบุญถมโพธา

ช่างฝีมือสนายช.4

กรมทรัพยากรน้ำภาค

นายบุญถมโพธา

ช่างฝีมือสนายช.4

กรมทรัพยากรน้ำภาค

นายบุญชู กองสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค5

นายสมเดช ด้วงทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7

อรุณรัตน์ เเผือกแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ

เขมชาติ ปลาทอง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ปัญญาทัศน์ แก้้ววิจิตร

นายนิรุตต์ ตุ่นสำอางค์

นายช่างโยธา

สำนักงานทรัพยากรนำ้

น.ส.ศิรินันท์ คงแก้ว

พนักงานวัดระดับน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์

ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน

ทนงศักดิ์ นิรากรณ์

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

กรมทรัพยากรน้ำ

นาย อุดม ปุตตากลม

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน

วิทยา คงเจริญงาม

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่3เเม่ฮ่องสอน

นายวิทยา คงเจริญงาม

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่3เเม่ฮ่องสอน

วิทยา คงเจริญงาม

พนักงานวัดระดับน้ำ

ส่วนอุทกวิทยาที่3แม่ฮ่องสอน

กุสุมา แกล้วทนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ อุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

นายสุริยา ศรีสินทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

ภูมจิตร์ โปรดปราน

นักอุทกวิทยาชำนายการ

กรมทรัพยากรน้ำ

กัญติมา ถิ่นบางเตียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวเปรมดวง ตะเภาน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวสุนิดา พลมาศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

นาย คำผล สีการแก้ว

ช่างฝีมือสนามชั้น4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค6

ชลธิชา กันทาทิพย์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ชลธิชา กันทาทิพย์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

นางนงเยาว์ กันธิยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเอื้อมจิต ชาระ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สทภ.6

พัชรา นิภานันท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

นายอุกฤษฏ์ ยลธรรม์ธรรม

นักวิเทศสัมพันธ์

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวศรีไพร เตชแสงธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

ฐิติรัตน์ อังคะแสน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

นายเผย บุรีแสง

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นางทัศนีย์ จิ๋วรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2

นางสาวกนกณรัตน์ ดำริห์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นายกริชเพชร. เดชโยธิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นางสาววรัทยาภรณ์ คงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค5

นางสาวนิตยา นัดกล้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

น.ส.ปภาดา จิตพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สทภ.10

น.ส.ศศิธร มุ่งแฝงกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นางสาวจอมใจ นิยมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งดวงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 5

นายพัทธมน เต็มยอด

นายจักรพงษ์ ประทุมเมศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นนทพร วงค์ไฝ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำ(สทภ.1)

นางสาววริศรา​ พูลสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สทภ.5

นางสาวอารีวรรณ ชารีวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นายพงษ์พันธุ์ แก้วสันเทียะ

นายช่างเทคนิค

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

ธนบัตร อนันตเมฆ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สทภ.7

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

ผอ.สำนักงาน

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค5นครราขสีมา

นางสาววิไลพร จุ้ยแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สทภ.5

นายทนงศักดิ์ อ่อนปาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สทภ.5

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

กรมทรัพยากรน้ำ

นายยี่ ลาภสาร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สทภ.5

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวพรวิภา เพรียวสามพราน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายชนินทร นาคแท้

นัดจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

นางสถิตาภรณ์ ชุ่มพุดซา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

อัษชา สุวรรณพุทธรัก

ช่างฝีมือสนาม

อัษชา สุวรรณพุทธรัก

ช่างฝีมือสนาม ช.4

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค.6

นายพีระพล เอี่ยมสอาด

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางอำไพ ณะนวล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ

นางวริษฐา พานทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

นางโพธิ์​เงิน​ มน​ฉนวน​

อ​ส​ม

ร​พ​ส​ต​ธารเกษม

ณัฐกฤตา ศรีงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำ

นายมงคล หลักเมือง

ผูุ้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาว อมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์

ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางปาริฉัตร วิริยะศิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวจารินทร์ สุวราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10