24 May 2017 477 views

รัฐฯ คิดใหม่ทั้งระบบกระตุ้นทุกภาคส่วนรวมกำลัง เน้นเกษตรแปลงใหญ่ ควบคู่การบริหารจัดการน้ำ

ที่มีประสิทธิภาพ คาดแก้ปัญหาได้อย่างยังยืน

             เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายวรศาสน์  อภัยพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9MCOT HD ช่อง 30

             สถานการณ์น้ำในปัจจุบันถือว่าเป็นปกติ น้ำไม่มากหรือน้อยจนเกินไปแหล่งกักเก็บน้ำเพียงพอทั้งเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในปัจจุบันรัฐบาลเร่งจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค ให้ครบทุกหมู่บ้าน สำหรับน้ำภาคการเกษตร รัฐเน้นการ zoning สร้างระบบกระจายน้ำ จัดทำพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

             ในส่วนของการจัดการน้ำแล้งและน้ำท่วม รัฐใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำบูรณาการทุกภาคส่วน ปรับเส้นทางน้ำ แก้ปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนโดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และแจกจ่ายน้ำ สำหรับระยะยาวมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ประชาชนสามารถส่งคำร้องถึง อบต. ส่งต่อไปทางจังหวัดเพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำดำเนินการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service