01 June 2017 476 views

รัฐบาลบริหารน้ำบูรณาการทั้งระบบมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน

         

           รัฐบาลเร่งจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง         และระยะยาว เพิ่มแหล่งน้ำให้ทั่วถึงมากขึ้น เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเพิ่มระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำเดิม เพื่อส่งน้ำถึงพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนให้ทั่วถึง

           นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในปัจจุบันจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศไม่มากหรือน้อยจนใกล้เกณฑ์วิกฤต ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งกักเก็บน้ำเพียงพอรองรับปริมาณฝนได้อีกมาก ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งหนอง บึง แก้มลิงต่างๆ และแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ ในปัจจุบันรัฐบาลเร่งดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับประชาชนให้ทั่วถึง โดยจะให้มีน้ำประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้านในปี 2560 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 94 หรือ 7,021 หมู่บ้าน จากจำนวน 7,490 หมู่บ้านซึ่งไม่มีระบบประปาเมื่อปี 2557

             สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง รัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ทั้งระบบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเร่งรัดการพัฒนาและฟื้นฟูเพิ่มแหล่งน้ำให้ทั่วถึงมากขึ้น ขณะนี้เก็บน้ำได้มากขึ้น 2,630 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่การเกษตรชลประทาน 1.59   ล้านไร่และฟื้นฟูลำน้ำสำคัญ 265 กิโลเมตร นอกจากนี้ได้เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเพิ่มระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำเดิมเพื่อส่งน้ำให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนให้ทั่วถึงอีกด้วย    ส่วนการจัดทำโครงการขนาดใหญ่นั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนและกำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลโครงการ ตัวอย่างเช่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมชลประทานเป็นเลขานุการ เป็นต้น

             ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลผ่านทางสายด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ที่ Green callโทร 1310

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมทรัพยากรน้ำ

ข่าวแจกลำดับที่ ๔๒วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐            

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service